Previous slide
Next slide
logo painpower

       บริษัท เพียร พาวเวอร์ จำกัด เกิดมาจากการวางแนวทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต พลังงานไฟฟ้า เทคนิคการบริหารจัดการพลังงาน และอุปกรณ์หรือระบบที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการลดต้นทุนอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งในหัวใจหลักของการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเล็งเห็นว่า “ วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน “ จะ ส่งผลต่อระบบธุรกิจในทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ เพราะแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่และสามารถผลิตได้ อย่างมีขีดจำกัด อีกทั้งยังเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าและขั้นตอนในการ “ อนุรักษ์พลังงาน “ เป็นสำคัญ ด้วยการเปิดตัวสินค้า “ Eco Energy Device “ อุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ผนวกเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างระบบตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด (Superconductor) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรสามารถอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งต้นทุนในการใช้ พลังงานในหน่วยงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปณิธานที่ว่า

“ เราจะเดินหน้าในการให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและต้นทุน เพื่อประโยชน์ของทุกคน “

สินค้าของเรา

      อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Eco Energy เป็นอุปกรณ์ทางพลังงานที่มีขีดความสามารถในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมกิจการเฉลี่ย 8-15% โดยหลักการของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดหรือ Superconductor เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของกระแสไฟฟ้า โดยการลดความต้านทานไฟฟ้ารวมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Impedance) ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าสามารถเพิ่มการไหลได้อย่างสะดวก และลดอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน โดยเมื่อเกิดสภาวะดังกล่าว จะทำให้การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนในสายไฟฟ้าจากความต้านทานลดลง การใช้ไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น และนำไปสู่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์

บริการของเรา

       แนะนำข้อมูล ให้คำปรึกษา และการออกแบบมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร หน่วยงานราชการและสถานประกอบการ โดยการใช้มาตรการเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนที่สอดคล้องกันเพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิศวกรและผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน พร้อมทั้งเสนอข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ผ่านรูปแบบการนำเสนอโครงการ (Project Proposal) ในการนำเสนอ เพื่อวิเคราะห์การลงทุน ประสิทธิภาพ และระยะเวลาในการคืนผลกำไรในทุกมิติ

สินค้าของเรา

      อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Eco Energy เป็นอุปกรณ์ทางพลังงานที่มีขีดความสามารถในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมกิจการเฉลี่ย 8-15% โดยหลักการของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดหรือ Superconductor เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของกระแสไฟฟ้า โดยการลดความต้านทานไฟฟ้ารวมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Impedance) ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าสามารถเพิ่มการไหลได้อย่างสะดวก และลดอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน โดยเมื่อเกิดสภาวะดังกล่าว จะทำให้การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนในสายไฟฟ้าจากความต้านทานลดลง การใช้ไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น และนำไปสู่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์

บริการของเรา

       แนะนำข้อมูล ให้คำปรึกษา และการออกแบบมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร หน่วยงานราชการและสถานประกอบการ โดยการใช้มาตรการเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนที่สอดคล้องกันเพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิศวกรและผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน พร้อมทั้งเสนอข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ผ่านรูปแบบการนำเสนอโครงการ (Project Proposal) ในการนำเสนอ เพื่อวิเคราะห์การลงทุน ประสิทธิภาพ และระยะเวลาในการคืนผลกำไรในทุกมิติ

บริการด้านพลังงาน

 • Modify Blades

  รับปรับปรุง แก้ไข ใบพัดลมหอคอยทำความเย็น เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 25%*

 • Eco Energy

  ติดตั้งอุปการณ์ปรับปรุงกระแสไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียทางไฟฟ้า ประหยัดไฟ 8-15%*

 • Super Solar Cell

  ออกแบบ และติดตั้งระบบ โซล่า เซลล์ คุณภาพสูง เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า

 • Airco Saver

  เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถลดพลังงานสูงสุด 30%*

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

How to Eco Work ?​

How to Eco Work ?​

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพบรรยากาศ

        งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประจำปี 2565
ENERGY SYMPOSIUM 2022 จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ กระทรวงพลังงาน โดยอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ECO ENERGY ได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงนวัตกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วมกับอีกกว่า 30 บริษัทชั้นนำ