ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมของคุณต้องลดค่าไฟฟ้าคุณจะเลือก?

        หากคุณเป็นหนึ่งในบุคคลหรือองค์กรที่กำลังมองหามาตรการลดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คุณอาจจะเห็นอุปกรณ์และมาตรการมากมายที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ที่สามารถลดพลังงานในรูปแบบต่างกันออกไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณรู้หรือไม่ เราสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้เพียง 2 วิธีเท่านั้น นั่นคือ

1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้า เช่น เปิด – ปิด เป็นเวลา , ใช้งานให้น้อยลง , ไม่ใช้ไฟฟ้าถ้าไม่จำเป็น การควบคุมการใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรโดยระเบียบวินัยและสามัญสำนึก ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลในกรณีที่ คนในองค์กรให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง ซึ่งในสภาพการทำงานจริงนั้น วิธีการนี้อาจจะใช้ได้ในบางองค์กรหรือใช้ได้แค่ชั่วคราว เพราะมีปัจจัยที่บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมได้ 100% อาทิ เช่น การเน้นความสะดวกสบาย , การผลิตที่ขาดการวางแผนงาน , และพฤติกรรมของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เสมอ นั่นจึงส่งผลให้มาตรการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้าได้ผลอยู่ในเฉพาะโรงงานหรือองค์กรที่มีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นส่วนใหญ่ แต่หากทำได้ วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและลงทุนต่ำเป็นอย่างมาก

2) การปรับใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เช่น ใส่ระบบตั้งเวลาในการเปิด – ปิด ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ , การใช้ระบบพลังงานหมุนเวียน , เพิ่มระบบควบคุมรอบมอเตอร์ , ใส่ฉนวนกันความร้อน หรือแม้แต่ใช้อุปกรณ์ปรับปรุงสภาพกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระบวนการและเทคนิคดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อมาควบคุมพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์หรือแม้แต่เครื่องจักรให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้โดยให้เกิดค่าความผิดพลาดน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น และในบางเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากกว่า แม้ว่าต้องลงทุนสูงกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้าแต่ก็คุ้มค่ากว่ามากในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้งานไฟฟ้าร่วมกันกับการเพิ่มเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ย่อมเป็นหนทางที่ดีทึ่สุดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว เพราะได้ทั้งผลในการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้งานไฟฟ้า และเป็นการสร้างวินัยองค์กรไปในตัว แต่ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมการผลิตสินค้า และความร่วมมือของคนในองค์กรเป็นสำคัญ แต่ไม่ว่าองค์กรไหน หรือสถานที่ใดก็ตาม ไฟฟ้าก็ยังเป็นต้นทุนสำคัญในการดำเนินชีวิตและกิจการ ซึ่งทุกฝ่าย ทุกองค์กรควรให้ความสนใจและใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานอยู่เสมอ