ถ้ามีงบประมาณจำกัด ลงทุนได้ระบบเดียว อันไหนคุ้มกว่ากัน?

เลือกสิ่งที่ใช่และเหมาะสมกับคุณ

        ความแตกต่างและความเหมือนของ 2 ระบบนี้ คือ ระบบโซล่า เซลล์ เป็นการสร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมพลังงานว่าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จัดสร้างเพื่อนำพลังงานผลิตได้มาใช้ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ส่วน Eco energy เป็นระบบการลดการใช้พลังงาน (Saving energy) โดยกระบวนการในการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากความต้านทาน สัญญาณรบกวนและการเปลี่ยนรูปจากพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนอันเกิดจากความต้านทานทางไฟฟ้า หรือ Impedance อันจะเกิดปรากฎการณ์ที่ Loss Effective ลดลง โดยใช้หลักการของ ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด หรือ Superconductor ซึ่งทั้งสองระบบต่างสามารถลดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น แต่หากจะต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ทั้งสองมาตรการนี้จะมีความต่างหรือเหมือนกันในเรื่องใดบ้างมาดูกันเลย

(1) ระบบโซล่า เซลล์ จะมีงบการลงทุนเริ่มต้นสูง เพราะต้องอาศัยจำนวนแผ่นโซล่าที่มีจำนวนมากและต้องอาศัยการติดตั้งโดยผู้ชำนาญการ อีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษา และทำความสะอาดเป็นต้นทุนแฝงในระยะกลางและระยะไกล เพราะอุปกรณ์แต่ละส่วนของระบบโซล่า เซลล์นั้นมีการรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่เท่ากัน เช่น แผ่นโซล่า รับประกัน 25-30 ปี ส่วนอินเวอเตอร์ รับประกันเพียง 5-10 ปีเป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการซ่อมบำรุงส่วนนี้ด้วย ส่วนระบบของ Eco จะลงทุนต่ำกว่าและไม่มีภาระการดูแลรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี

(2) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระบบโซล่า เซลล์ จะมีแนวโน้มในการได้พลังงานทดแทนสูงกว่า (ในกรณีเป็น Full Efficiency เท่านั้น) ในกรณีที่แผ่นโซล่า เซลล์ อยู่ในสภาพที่ 100% อยู่เสมอ นั่นหมายความว่าแผ่นโซล่า เซลล์ จำเป็นต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ ต้องไม่มีเงารบกวน และที่สำคัญแดดต้องดีตลอดเวลา ซึ่งในสภาพการใช้งานจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้ ด้วยสภาพแวดล้อม อาทิ ฝุ่น PM2.5 , ฝุ่นอุตสาหกรรม , เงาอาคาร และปัจจัยอื่น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ Eco ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติหรือกลไกที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งยังสามารถใช้งานได้ 24 ชม. แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้เป็นเพียงการลดการสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่ง มันจึงมีความสามารถลดพลังงานในภาพรวมได้แค่ไม่เกิน 8-15% โดยเฉลี่ย ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารด้วย เช่น ถ้าใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชม. โซล่า เซลล์ อาจจะไม่ใช่คำตอบในการลงทุนเพราะการผลิตพลังงานโดยเฉลี่ยสามารถทำได้เพียงแค่ 4-6 ชม. ต่อวันเท่านั้น

(3) การคืนทุน (ROI) Eco มีความได้เปรียบอยู่มากเนื่องจากไม่ได้พึ่งพาปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้อัตราการคืนทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 ปี ขณะที่ระบบโซล่า เซลล์ อาจใช้ระยะเวลาคืนทุนถึง 4-5 ปี (+2 ปี)

(4) อายุการใช้งาน ระบบโซล่า เซลล์ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งาน 25 – 30 ปี แต่เป็นอายุเฉพาะแผ่นโซล่า เซลล์ ไม่ได้รวมอุปกรณ์พวกอินเวอเตอร์ที่มีอายุสั้นกว่ามาก ดังนั้นระบบจึงมีความซับซ้อนในการดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์มากกว่าระบบ Eco แต่ระบบ Eco มีอายุการใช้งานน้อยกว่าคือประมาณ 10 ปี

(5) ความปลอดภัยในการใช้งาน ระบบโซล่า เซลล์ ในปัจจุบันมีความปลอดภัยมากขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่โดยเฉพาะการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแหล่งที่มาของอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพบางแหล่ง ทำให้อาจจะเกิดปัญหาโครงสร้าง , เพลิงไหม้ , น้ำรั่ว หรืออื่น ๆ ตามมาได้ ส่วนระบบ Eco เป็นระบบที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ , การสะสมกระแส , บวม , ความร้อนหรือระเบิดได้ ทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่ามาก

อย่างไรก็ตามการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใดล้วนแต่มีความสำคัญต่อต้นทุนทางธุรกิจทั้งสิ้น แต่การพิจารณาว่าจะติดตั้งระบบไหนให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรของตนเอง ต้องอาศัยข้อมูลและปัจจัยหลากหลายมาประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญ แต่กรณีดีที่สุดก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานควบคู่กับการเพิ่มเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเข้าไป ก็จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเห็นผลลัพธ์