เกี่ยวกับเรา

       พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่มีต้นทุนในการผลิตและมีอยู่อย่างจำกัด เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถกำเนิดขึ้นมาได้เอง แต่ต้องสร้างขึ้นด้วยงบประมาณมหาศาลของประเทศ โดยการสร้างโรงไฟฟ้าหลายรูปแบบ ทั้งพลังความร้อน เชื้อเพลิง พลังน้ำ และอีกมากมาย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรฐษกิจและความต้องการที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และมีข้อจำกัดอีกมากมายในการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และในอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปีนี้ จะต้องมีการเพิ่มการใช้งานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแน่นอน ดูได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านในปีศตวรรษที่ 20 นี้ อาทิ ยานพาหนะไฟฟ้า เป็นต้น

“ เมื่อพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับทุกคน “

        บริษัท เพียร พาวเวอร์ จำกัด จึงให้ความสำคัญและความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพยายามเฟ้นหามาตรการหรือแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อยังผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดยแบ่งสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังต่อไปนี้

  • มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการลดการใช้พลังงาน
  • มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการสร้างพลังงานทดแทน

1.)  มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการลดการใช้พลังงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายในการเลือกสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าดั้งเดิมโดยการ ปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลงแต่ไม่ลดคุณภาพของสินค้าหรือกิจกรรมการผลิตลง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ การนำกระแสไฟฟ้ายิ่งยวด (Eco Energy Device) , การปรับปรุงใบพัดหอคอยทำความเย็น  , การเปลี่ยนภาคคอนโทรลในระบบตัวเก็บประจุเพื่อยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงค่า Power Factor เป็นต้น

2.)  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการสร้างพลังงานทดแทน หมายถึง การสร้างแหล่งพลังงานในรูปแบบใหม่มาช่วยสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าหลัก โดยมีผลให้การใช้พลังงานหลักลดลงหรือไม่มีเลย เช่น ระบบโซล่า เซลล์ ระบบกังหันลม ระบบไฮบริด และอื่น ๆ เพื่อให้กำลังไฟฟ้านั้นมาเป็นไฟฟ้าสำรองหรือใช้เป็นพลังงานหลักใหม่ เพื่อทดแทนพลังงานรูปแบบเดิม โดยบริการทั้งหมด เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและปรึกษาในการ ลดต้นทุนทางพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า มาตรการการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานที่มีความเข้มข้นในด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าอย่างยิ่งยวด

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ กับองค์กรและบุคคลทุกระดับ
ในการลดภาระของประเทศในการหาแหล่งต้นกำลังมาพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนารูปแบบการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศไทย