วิธีการตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

The System of Measurement

การวัดผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุกชนิด ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับมาตรการประหยัดพลังงาน เพราะจะเป็นจุดชี้วัดได้อย่างชัดเจน มีที่มาและที่ไป ที่สามารถคำนวณแหล่งที่มาของข้อมูลและสภาวะที่หลากหลายของกิจกรรมการใช้งานไฟฟ้าได้ ว่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งหรือมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มีประสิทธิผลได้จริงหรือไม่และมากน้อยเพียงใด

       บริษัท เพียร พาวเวอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับคุณภาพการตรวจพลังงาน ก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุกชนิด โดยได้มีการพัฒนาระบบ IOT (Internet of things) หรือระบบ Auto meter monitoring systems ที่สามารถตรวจการณ์ค่าพลังงานได้ตลอดเวลา (Real – time) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์และวิศวกรพลังงาน โดยเป็นการควบรวมระหว่างระบบ Hardware ที่มีคุณภาพสูง กับ Software ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจค่าพลังงานโดยเฉพาะ โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถในการ ตรวจวัด เปรียบเทียบ จัดทำรายงาน และแจ้งเตือนสภาวะไม่พึงประสงค์ ของกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าต่าง ๆ โดยค่าที่สามารถทำการวัดผลได้จะประกอบไปด้วย แรงดันไฟฟ้า (Voltage) , กระแส (Ampere) , กิโลวัตต์ (Kw) , กิโลวัตต์ : ชม. (Kwh) , ฮาร์โมนิค (Harmonics) และอื่น ผ่านอุปกรณ์คอมพิเตอร์ มือถือ และแท็ปเล็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การวิเคราะห์และวางแผนด้านพลังงานในองค์กรเพิ่มความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อมูลพลังงานดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud Server) ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และมีระบบความปลอดภัยในการใช้งาน ผ่านการเข้ารหัสสำคัญ ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการใช้งานได้อย่างปลอดภัย

       โดยระบบ IOT จะถูกติดตั้งในจุดวัดผลทางพลังงานที่เหมาะสม ที่ผ่านการตกลงร่วมกันระหว่างวิศวกรของทางบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนสูงสุดในการตรวจวัด โดยระบบดังกล่าวจะใช้งานร่วมกันกับการควบคุมตัวแปรการผลิตเป็นสำคัญ (Linear Regression) เพื่อให้สามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย ต่อชิ้นงานการผลิตได้

       ดังนั้นเมื่อทำการวัดผลออกมาผลลัพธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจะมีความชัดเจนเป็นอย่างสูง และสามารถคำนวณย้อนกลับได้ว่าที่มาของพลังงานที่ลดลง ลดลงจากสาเหตุใด เช่น พลังงานลดจากการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน , พลังงานลดลงจากการผลผลิตที่ลดลง , พลังงานลดลงจากพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป เป็นต้น หรือแม้แต่พลังงานที่ลดลง เกิดจากหลายปัจจัยรวมกัน ก็ยังสามารถจำแนกได้ว่าการลดลงดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นกี่ % ทำให้ลูกค้าและผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า หลังจากการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์จะสามารถทำประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน และเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายในการดำเนินงาน

มั่นใจในสินค้าและความมั่นคงทางบริการ

Trust​

มั่นใจในความมั่นคงทางพลังงาน
ด้วย EPC (Energy Performance Contact) หรือ สัญญาพลังงาน

บริษัท เพียร พาวเวอร์ จำกัด ให้ความสำคัญในความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยได้มีการดำเนินการจัดทำระบบประกันผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขึ้นระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและสถานประกอบการทุกราย ซึ่งมีเนื้อหาระบุถึงความสามารถและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นในภาวะการใช้งานไฟฟ้าแบบปกติ (Base line Energy Use)  โดยหากค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน EPC ตามอายุสัญญา บริษัทจัดการพลังงานซึ่งเป็นคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบและ

ชดเชยในส่วนของผลประหยัดพลังงานที่สูญเสียไป ซึ่งกระบวนการนี้จะสามารถการันตีความเชื่อมั่นในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าสถานประกอบการจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการลงทุนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า