สินค้าอื่นๆ

Super solar cell

เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างพลังงานทดแทนด้วยการผสานเทคโนโลยี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานทดแทน
  ลดการพึ่งพาพลังงานหลักและลดต้นทุนการผลิต
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในธุรกิจ
 • เพิ่มอัตราการคืนทุนและลดระยะเวลาของโครงการลง
 • ปลอดภัยด้วยการควบคุมมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ระบบผลิตพลังงานทดแทนด้วยแสงแดด หรือ SOLAR CELL กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ในครัวเรือน เพราะพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และสามารถได้มาโดยไม่ต้องทำการจัดหา ทำให้องค์กรหรือผู้ลงทุนสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ถึงอย่างไร ระบบโซล่า เซลล์ โดยทั่วไปก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายส่วนเช่นเดียวกัน โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องขอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เนื่องด้วยเป็นระบบที่ต้องพึ่งพาพลังงานธรรมชาติเป็นหลัก จึงทำให้หลายโครงการไม่สามารถควบคุมตัวแปร “ แสงแดด “ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตพลังงานทดแทนได้ และส่งผลทันทีต่อระยะการคืนทุนและต้นทุนการผลิต

ระบบโซล่า เซลล์ ยังมีข้อจำกัดสำคัญ อย่างเช่น พื้นที่ติดตั้ง ทิศทางการติดตั้ง เงา ระยะเวลาของแสง และความเสถียรของการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเหล่านี้ทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ประกอบการศูนย์เสียความเป็นไปได้ที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมา

บริษัท เพียร พาวเวอร์ จำกัด จึงออกแบบระบบและประสานเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของไฮบริด เทคโนโลยี (Hybrid Technology) ด้วยการผนวก 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน นั่นคือระบบการสร้างพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ (Solar cell system) และระบบการปรับปรุงสภาพกระแสไฟฟ้า (Flow current economizing system) ทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถใช้งานร่วมกันและประสานประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง อย่างระบบ ซุปเปอร์ โซล่า เซลล์ (Super solar cell) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการชดเชยจุดอ่อนของกันและกัน เพิ่มเสถียรภาพ และเป็นการเสริมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้กับพื้นที่ติดตั้ง

The benefit

ประโยชน์จากการใช้งานระบบซุปเปอร์ โซล่า เซลล์

1) สามารถประหยัดพลังงานได้ 24 ชั่วโมง และตลอดระยะเวลาที่เกิดกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบบโซล่า เซลล์ แบบปกติ (On – Grid) ไม่สามารถทำได้
2) คุณภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจากเกิดการปรับปรุงสภาพกระแสไฟฟ้าในระบบในภาพรวมหม้อแปลง
3) ลดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน กรณีที่ต้องการใช้พลังงานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายในระยะกลางและระยะยาวในส่วนของระบบแบตเตอรี่
4) แรงดันไฟฟ้ามีความสเถียรขึ้นและเกิดการสร้างฮาร์โมนิค (Harmonics) ลดลง
5) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่อชิ้นงานการผลิตลดลงอย่างชัดเจน
6) มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้กับองค์กร

หากคุณสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า สามารถเข้าไป ดูข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการประหยัดพลังงาน ได้ที่หน้าสินค้าของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางแชทขวามือ หรือส่งข้อมูลมายัง painsthai@gmail.com เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา

Super solar cell

เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างพลังงานทดแทนด้วยการผสานเทคโนโลยี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานทดแทน
  ลดการพึ่งพาพลังงานหลักและลดต้นทุนการผลิต
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในธุรกิจ
 • เพิ่มอัตราการคืนทุนและลดระยะเวลาของโครงการลง
 • ปลอดภัยด้วยการควบคุมมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ระบบผลิตพลังงานทดแทนด้วยแสงแดด หรือ SOLAR CELL กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ในครัวเรือน เพราะพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และสามารถได้มาโดยไม่ต้องทำการจัดหา ทำให้องค์กรหรือผู้ลงทุนสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ถึงอย่างไร ระบบโซล่า เซลล์ โดยทั่วไปก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายส่วนเช่นเดียวกัน โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องขอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เนื่องด้วยเป็นระบบที่ต้องพึ่งพาพลังงานธรรมชาติเป็นหลัก จึงทำให้หลายโครงการไม่สามารถควบคุมตัวแปร “ แสงแดด “ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตพลังงานทดแทนได้ และส่งผลทันทีต่อระยะการคืนทุนและต้นทุนการผลิต

ระบบโซล่า เซลล์ ยังมีข้อจำกัดสำคัญ อย่างเช่น พื้นที่ติดตั้ง ทิศทางการติดตั้ง เงา ระยะเวลาของแสง และความเสถียรของการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเหล่านี้ทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ประกอบการศูนย์เสียความเป็นไปได้ที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมา

บริษัท เพียร พาวเวอร์ จำกัด จึงออกแบบระบบและประสานเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของไฮบริด เทคโนโลยี (Hybrid Technology) ด้วยการผนวก 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน นั่นคือระบบการสร้างพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ (Solar cell system) และระบบการปรับปรุงสภาพกระแสไฟฟ้า (Flow current economizing system) ทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถใช้งานร่วมกันและประสานประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง อย่างระบบ ซุปเปอร์ โซล่า เซลล์ (Super solar cell) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการชดเชยจุดอ่อนของกันและกัน เพิ่มเสถียรภาพ และเป็นการเสริมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้กับพื้นที่ติดตั้ง

The benefit

ประโยชน์จากการใช้งานระบบซุปเปอร์ โซล่า เซลล์

1) สามารถประหยัดพลังงานได้ 24 ชั่วโมง และตลอดระยะเวลาที่เกิดกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบบโซล่า เซลล์ แบบปกติ (On – Grid) ไม่สามารถทำได้
2) คุณภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจากเกิดการปรับปรุงสภาพกระแสไฟฟ้าในระบบในภาพรวมหม้อแปลง
3) ลดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน กรณีที่ต้องการใช้พลังงานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายในระยะกลางและระยะยาวในส่วนของระบบแบตเตอรี่
4) แรงดันไฟฟ้ามีความสเถียรขึ้นและเกิดการสร้างฮาร์โมนิค (Harmonics) ลดลง
5) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่อชิ้นงานการผลิตลดลงอย่างชัดเจน
6) มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้กับองค์กร

หากคุณสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า สามารถเข้าไป ดูข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการประหยัดพลังงาน ได้ที่หน้าสินค้าของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางแชทขวามือ หรือส่งข้อมูลมายัง painsthai@gmail.com เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา
สินค้าอื่นๆ